background

OMGEVING

BEHOUD

Het behoud en het borgen van de kwaliteit van cultureel erfgoed is een kostbare en arbeidsintensieve taak. Behoud alleen is niet voldoende; ontwikkeling van het gebied naar de geest van de historie is noodzakelijk om inkomsten te genereren die aangewend kunnen worden voor conservering van het erfgoed. Zo lopen er allerlei projecten binnen het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid die gericht zijn op herstel en weer herkenbaar maken van de landschappelijke en bebouwingsstructuren en verbreding van de functionaliteit van het gebied. Binnen deze plannen past ook de herbouw van verloren gegane koloniewoningen binnen de oorspronkelijke en zeer typerende lintbebouwing. Dit initiatief sluit naadloos aan op het programma van de overheid, “Kiezen voor Karakter”, dat voorziet in ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg.